fbpx

Etsy Türkiye

logos

Hizmet Sözleşmesi

1. TARAFLAR
İş bu 13 maddeden oluşan Mesafeli Hizmet Sözleşmesi (‘’Sözleşme’’) 0998134305000001 Mersis No 9981343050 Vergi Nolu ZEYTTİİN ELEKTRONİK OTOMOTİV İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Unvanlı şirket ZYTN Dijital Danışmanlık Ajans (www.zytndanismanlik.com) ile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adresinde mukim xxxxxxxxxxxxxxxx kimlik numaralı xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (‘’Müşteri’’) arasında (bütün olarak ‘’Taraflar’’) …/…/… tarihinde akdedilmiş, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
2. TANIMLAR
a)’’Mağaza/Mağaza Paneli’’: ZYTN Dijital Danışmanlık Ajans (www.zytndanismanlik.com) ’nın sunduğu Danışmanlık hizmeti sayesinde aktif edilen, Müşteri’nin; Etsy, Amazon, eBay ve nevileri Platform Şirketler üzerinde kendi ürün ve hizmetlerini sunabildiği ve satışa arz edebildiği platform panelini ifade eder.
b)’’Danışmanlık’’: Paketlerde taahhüt edilen hizmetlerin bütününü işaret eder.
c)’’Hizmet Bedeli’’: ^’in işbu sözleşmeyle hak ettiği, sözleşmede kararlaştırılan süreler içinde ve sözleşmenin kurulmasından ve yürürlüğe girmesinden itibaren aynı gün içinde nakden ve defaten ödenmesi gereken paket ücretinin tümünü kast eder.
d)’’Ürün Yükleme’’: Müşteri’nin Mağaza panelinde satılacak veya satışa arz edilecek tüm Ürün’lere ilişkin yazılı, sesli ve görsel içerik ve materyalin panele tanımlanması, üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilmesinin ve/veya satın alınabilmesinin sağlanmasıdır.
e)’’Web Site’’: Mağaza’nın faaliyetlerini yürüttüğü internet sayfasını temsil eder.
3. SÖZLEŞMENİN AMACI
3.1. İşbu sözleşmenin amacı, Müşteri tarafından satın alınan paket içeriklerinin ZYTN Dijital Danışmanlık Ajans (www.zytndanismanlik.com) tarafından sunulmasının sağlanmasıdır.
4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
4.1. İşbu sözleşmenin süresi pakette yazılı süre kadar tayin edilmiş olup sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle süre işlemeye başlar. Belirtilen sürenin dolmasıyla işbu sözleşme kendiliğinden sonlanacaktır.
5. ZYTN HAK, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI
5.1. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) Danışmanlık hizmetini özen ve dikkatle dürüst şekilde ifa etmekle mükelleftir. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) Danışmanlık hizmetini vermeye Müşteri’nin onayını alarak başlayacaktır. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) Danışmanlık hizmeti sunma edimini yerine getirmekten şu hallerde kaçınabilir ve hiçbir şekilde edimini yerine getirmeye zorlanamaz. Bu hallerde ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) yetkililerince tahsil edilmiş hiçbir ücret, bu haklı sebepler nedeniyle ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) tarafından sözleşmenin feshedilmesi veya sözleşmeden dönülmesi hallerinde Müşteri’ye iade edilmez;
i) Müşteri, işbu sözleşmeyle nakden ve defaten ödemeyi üstlendiği Hizmet Bedeli’ni eksik ödediği ya da hiç ödemediği veya gereği gibi ödemediği haller,
ii) Müşteri’nin, ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com)’nın Danışmanlık hizmetini sözleşmeye uygun olarak ifa etmesi amacıyla ilettiği Uzaktan Bağlantı talebini a)mücbir sebep, b) ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) nın hakimiyet alanından kaynaklanan beklenmedik hal, c) ifa güçlüğüne neden olan durumun varlığı nedenleri dışında reddetmesi veya sessiz kalması ya da Müşteri’ye ulaşılamaması hallerinde.
5.1.1. Sipariş sayfasında yer alan paket içerikleri sınırlı sayıda belirlenmiş olup yazılı hususlar haricinde ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) hiçbir taahhüt veya garantide bulunmaz. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) iş bu SINIRLI SAYIDA sayılan hizmetleri, sözleşme şartları çerçevesinde Müşteri’ye sunmakla mükelleftir. Sipariş sayfasında sınırlı sayıda sayılanlar dışındaki hizmetler ek Hizmet Bedeli ve ek koşullara tabi olacaktır.
5.2. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) kurulumunu yaptığı ve açtığı, görüntülenmesini ve içeriklerine erişim sağlanmasını elverişli kıldığı Mağaza Panelin’de Müşteri tarafından yayınlanan Ürün, Ürün bilgisi, yazılı, sesli veya görsel içerik, ve materyalin veya kullanılan reklamlama – pazarlama stratejilerinin hukuka aykırı olup olmadığını, haksız rekabet oluşturmadığını, suç unsuru ögeler veya kötücül ya da zararlı yahut üçüncü kişilerin şahıs varlığı haklarını ve/veya mal varlığı haklarını ihlal eden unsurlar içerip içermediğini, Müşteri’nin hazırlamış veya mağaza hesabına yüklemiş olduğu ürün görsellerinin ilgili elektronik pazar yerinde yayınlanmasının mümkün olup olmadığını, aksi kararlaştırılmadıkça i)denetlemekle, incelemekle, araştırmakla, ii) Mağaza Panelinde yer alan materyalleri hukuka uygun hale getirmekle, iii) Üçüncü kişilerin zarar ve ziyanını gidermekle ve giderlerini ödemekle, hiçbir şekilde mesul tutulamaz.
5.3. Müşteri, kendi özel bilgilerini, (giriş bilgileri, kullanıcı bilgileri, Mağaza bilgileri, şifre ve parola, kredi kartı bilgileri, ödeme bilgileri, IBAN bilgileri, kimlik kartı bilgileri, doğum tarihi, doğum yeri, ad, soyad, kimlik numarası, özel sorular vb.,) mağaza hesabına (ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) nın yardımına veya aracılığına ihtiyaç olmaksızın) tanımlamakla yükümlüdür.
5.4. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) işbu sözleşmede kararlaştırılan haklarını, Müşteri’nin rızasını almaksızın ve Müşteri’ye ihbar etmeksizin üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir.
5.5. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) işbu sözleşmede yer alan Danışmanlık hizmetinin sunulmasında üçüncü kişilerden ya da üçüncü bağımsız sözleşmecilerin ve/veya teknik uzmanların yardımından faydalanabilir. Müşteri, Mağaza’nın kurulumu, Platform izinlerinin alınması ve Ürün Yüklemenin gereği gibi tamamlanması için işbu üçüncü kişilerin sağladığı hizmetleri kabul etmekle ve işbu hizmet ve servisleri engellememekle, alıkoymamakla, Mağaza ve Ürün bilgileri hakkında dürüstlük kuralına riayet ederek doğru ve gerçeğe uygun bilgi ve belgeler paylaşmakla mükelleftir. Aksi takdirde ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) işbu sözleşmeyi her zaman tazminatsız ve ihtarsız feshedebilir. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) nın 5.1’den kaynaklanan edimini ifa etmekten kaçınma hakkı saklıdır ve bu hak iş bu fıkra uyarınca her zaman uygulanabilir.
5.6. Müşteri, elektronik cihazına yüklü halde bulunan Bağlantı Programı’nı güncellemek ve doğru kullanmakla yükümlüdür. Müşteri, işbu sözleşmenin kurulmasıyla derhal ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) kullandığı Bağlantı Programı’nın ismini ve niteliklerini, işbu program üzerinde ne şekilde imkanlara sahip olduğunu ayrıntılı şekilde aktarır. Müşteri, kullanmış olduğu Bağlantı Programı’nda ekranda beliren ID ve ekran bağlantısını sağlayacak bağlantı parolasını ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) doğru şekilde aktarmakla yükümlüdür. İşbu fıkra uyarınca meydana gelecek gecikmeler ve kar kayıplarından hiçbir şekilde ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) sorumlu tutulamaz.
5.7. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) Bağlantı Programında Müşteri tarafından sağlanan ID ve bağlantı parolasını kendi ekranındaki hedeflere girerek Müşteri’nin canlı ve güncel elektronik cihaz ekranıyla bağlantıyı kurar ve işbu elektronik cihazı yönetme yetkisini kazanır.
5.8. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) nın cihazla bağlantı kurması elde ettiği elektronik cihaz kullanma yetkisinin, taahhütlerin ifası amacıyla sınırlı olarak özellikle; i) klasör, belge, dosya, metin, yazılı açıklamalara ii) masaüstü unsurları, normal veya sıkıştırılmış dosya formatları ile arşivleri, iii) sabit disk, sürücü ve bellek unsurları, iv) Müşteri elektronik cihazına yüklü uygulama ve program unsurları, internet hizmetleri, web tarayıcı sekmeleri, elektronik cihaz ayarlarını kapsayabileceğini, ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) nın bağlantı ile elektronik cihazı üzerinde sahip olacağı geçici yönetim yetkisine ve mevcut aksaklığı ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştireceği tüm iş, eylem ve işlemler ile değişikliklere peşinen açık rıza ve muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. İşbu rızanın işlem sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca geri alındığı veya sonlandırıldığı ile rızanın kapsamının daraltıldığı hallerde ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) nın söz konusu danışmanlık hizmeti sağlama edimini yerine getirmekten her zaman başkaca sebep göstermeksizin 5.1. fıkra hükmü gereğince kaçınabileceğini, bu halde meydana gelen tüm zarar, ziyan ve giderden münhasıran Müşteri’nin sorumlu tutulacağını Müşteri kabul ve taahhüt eder.
5.9. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) mağaza hesabı üzerindeki sınırlı yönetim yetkisini, kendi çalışanları veya üçüncü bağımsız sözleşmeci teknik uzmanlar haricinde kimseyle paylaşmayacağını, aksi halde doğan tüm zarar ve ziyandan münhasıran ve işbu diğer kişilerle müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacağını, işbu yönetim yetkisini sadece Müşteri’nin Mağaza açılması, kurulması, Platform Şirket’ten izinlerin alınması, Panel hesabının oluşturulması ve Ürün bilgileri ile Ürün Yüklemelerinin sağlanması gayeleriyle kullanabileceğini, aksi kusurlu kullanımlardan ve kusurlu yönetim yetkisinin aşılması hallerinde sorumluluğunun doğacağını gayrıkabili rücu kabul ve beyan eder. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) işbu aşımda kusurlu davranmış dahi olsa eğer yetki aşımına sebep davranışı Müşteri’nin talimatından kaynaklanıyorsa hiçbir şekilde uğranılan zarar ve ziyandan sorumlu tutulmaz.
5.10. Müşteri, Bağlantı Programı vasıtasıyla kendi cihazı yönetildiği sırada işbu yönetim yetkisinin kullanılmasına hiçbir şekilde i) engel olmamak, kullanımını geciktirmemek, kesintiye uğratmamak, alıkoymamak ve zorlaştırmamakla mükelleftir. Müşteri, ayrıca, ii) elektronik cihazı kapatmamak, elektronik cihazı devre dışı bırakmamak, yeniden başlatmamakla yükümlü olup bağlantının sona ermesine neden olacak fiil ve davranışlarda bulunamaz. Müşteri, iii) internet ve operatör hizmetlerini devre dışı bırakmamak, ve internetin uygun biçimde kullanılmasına elverişli durum sağlamayı işbu sözleşmeyle üstlenir.
5.11. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) taraflarca Bağlantı Programı aracılığıyla bağlantı kurulacağı ve Danışmanlık hizmeti kapsamında belirli faaliyetlerinin gerçekleştirileceğinin kararlaştırıldığı günde hazır bulunmalıdır. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) belirtilen günde işlerinin yoğunluğundan veya beklenmedik hal, zor durum ya da mücbir sebep hallerinden ötürü ya da gizli bilgi teşkil eden bir hal nedeniyle veya başkaca sebeplerden dolayı hazır bulunmayabilir; bu halde ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) kararlaştırılan tarihte hazır bulunamayacağını makul sürede Müşteri’ye sözlü veya yazılı olarak bildirecektir. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) kararlaştırılan günden itibaren 5(beş) gün içinde işbu Danışmanlık hizmetini vermek ve anlaşılan faaliyetleri yerine getirmek amacıyla Müşteri’yle iletişime geçecek ve 5(beş) gün içinde bağlantı kurulacağı günü tayin edecektir. İkinci kez kararlaştırılan günde her tarafın hazır bulunması zorunludur. Kararlaştırılan tarih ve koşullarda hazır bulunmayan taraf 9.1 ve 9.2 hükümlerine göre temerrüde düşmüş sayılır.
5.12. Mağaza hesabında yer alan ürünlere veya mağaza hesabına dair görsel hazırlama – tasarım hizmetlerinin taahhüt edildiği paketlerde ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) meydana getirdiği eserin tüm mali ve işletme haklarını Müşteri’ye devredecektir. Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe reklam çalışmalarına reklam görsellerinin hazırlanması, tasarlanması veya derlenmesi hizmeti dahil değildir.
5.13. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) tarafından hazırlanan eğitim – video setlerinin Müşteriyle paylaşılacağının taahhüt edildiği paketlerde Müşteri’ye iletilen yazılı, görsel ve sesli materyalin mali ve manevi hakları ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) ait olup Müşteri yalnızca in hisari olmayan lisans hakkına sahip olacaktır.
5.14. Mağaza hesabının elektronik pazaryeri tarafından kapatılması veya hesap – sipariş haklarının kısıtlanması veya nitelikli satıcı (Star-Seller) statüsünün kaybı halinde bu durumdan ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) yalnızca ağır kusurlu davranmışsa sorumlu tutulacaktır. Müşteri, elektronik pazaryeri kurallarına uymak ve mağaza hesabını buna uyarlamakla yükümlüdür. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) Müşteri’nin işletmesinin borçlarından veya Müşteri’nin satmış olduğu ürünlerde bulunan ayıp veya zapt halinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6. MÜŞTERİ HAK, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI
6.1. Müşteri, işbu sözleşmede kararlaştırılan Hizmet Bedeli’ni sözleşmenin kurulduğu anda aksi kararlaştırılmamışsa peşin olarak nakden ve defaten ödemekle, ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) nın ticari itibarını zedeleyici, ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) zarara uğratan kötü niyetli hal ve davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Müşteri, Mağaza Paneli’nin kullanımı için aşağıda sınırlı olarak sayılan yetkileri ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) tanıdığını kabul ve beyan eder:
i) ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) nın Ürün, eser, yapıt ve Mağaza Panel ile Platform hesabını zaruri durumlarda(Müşteri’nin hiçbir şekilde elektronik cihazlarından giriş yapma imkanı bulunmadığı ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde) giriş bilgilerini ve hesap panelini kullanım hakkı ve yetkisi, ii)Mağaza hesabına Mağaza Paneli’nin yönetimi için dosya ve belge yükleme, bilgileri çoğaltma, yayınlama ve kopyalama hakkı ve yetkisi, iii) Ürünlere ilişkin format değiştirme ve yeni formatta yeniden derleme, tasarlama, animasyon ve efektlere maruz bırakma ile mağaza sayfa düzeninin değiştirilmesi yetkisi, iv)Mağaza ve ürün görüntüleme yetkisi, v)Ürünleri Mağaza Panelinde yayınlama ve sahneleme yetkisi,
6.2. Müşteri, işbu sözleşme hükümleri gereği muzdarip olduğu teknik aksaklığı veya hakkında danışmanlığa ihtiyacı olduğu konuyu, ayrıntılarıyla ve gerçeğe uygun olarak açıklamakla yükümlüdür. Müşteri tarafından gerçeğe aykırı doğru olmayan bilgi ve belgelerin sağlanması sonucunda her ne suretle olursa olsun Müşteri’nin zarara ve kayba uğraması halinde Müşteri, işbu sözleşme hükümleri uyarınca hiçbir şekilde ödemiş olduğu Hizmet Bedeli’ni iade isteyemez ve tazminat talebinde bulunamaz. Bu hallerde ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com)’nın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını Müşteri peşinen kabul ve beyan eder.
6.3. Müşteri, işbu sözleşme uyarınca hak kazandığı alacakları üçüncü kişilere ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com)’nın yazılı muvafakati olmadan devir veya temlik edemez.
6.4. Müşteri, sözleşme süresi boyunca ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) veya ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) nın çalışanlarına, ticari mümessillerine, ticari vekillerine, aracı ve simsarlarına, bağımsız sözleşmecilere zarar vermemekle ve ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) nın ticari itibarını zedelememekle, ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) karşı taahhüt ettiği edimlerine ya da işbu sözleşmede kararlaştırılan Danışmanlık hizmetinin gereği gibi ifa edilmesine engel olmamakla, dürüstlük kuralına aykırı davranmamakla, ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) tarafından ifa edilen Danışmanlık hizmetlerini hukuka aykırı kullanmamakla, ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) nın açıkladığı ipuçları veya gizli bilgileri yayınlamamakla, ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com ’nın haksız rekabetten sorumluluğunu doğuracak fiillerden kaçınmakla, ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) veya çalışanlarına Mağaza özellikleri ve işin nitelikleri hakkında gerekli tüm esaslı ve yan bilgileri gerçeğe uygun şekilde sağlamakla ve ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) ile üçüncü kişilerin şahıs varlığında veya mal varlığında zarar ve ziyana neden olmamakla yükümlüdür.
6.5. Müşteri, hosting ve domain hizmetlerini kapsayan paketlerin siparişinde ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) ödemesi gereken ücretleri tam ve zamanında ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Eksik veya geç ödeme hallerinde Müşteri, hosting ve domain hizmetlerinin durdurulmasıyla uğramış olduğu ticari itibar kaybı, kar kaybı, zarar ve ziyana katlanmakla yükümlüdür.
6.6. Müşteri, ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com)’nın e-posta, telefon, bilgisayar, faks, PTT gibi vasıtalarla kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığı hallerde işbu iletişimi gereği gibi sağlamakla mükelleftir. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com)gerekli ve makul sayıda teşebbüste bulunmasına rağmen Müşteri ile zorunlu iletişimin kurulamadığı veya iletişimin, Müşteri’den kaynaklı bir sebeple hizmetin görülmesini esaslı şekilde zorlaştırdığının (bağlantı programının elektronik cihaza yüklenmemesi, bağlantının kesilmesi, yanıltıcı bilgi verilmesi gibi durumlarda) anlaşıldığı hallerde sözleşmeyi tazminatsız ve iadesiz feshetme hakkı saklıdır.
6.7. Paket içeriklerinde ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) tarafından taahhüt edilen hizmetler ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) nın hakimiyet alanından kaynaklanan bir sebeple geç veya eksik ifa edilir ya da hiç ifa edilmezse Müşteri, hizmet bedelinden orantılı bir tenzilat yapılarak iade alma hakkına sahip olacaktır. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com)ayıplı hizmetinden dolayı Müşteri’nin uğramış olduğu zararları gidermekle yükümlüdür.
6.8. Mücbir sebep, taahhütlerin ifasını imkansızlaştıran beklenmedik hal ve aşırı ifa güçlüklerinde Müşteri, sözleşmeyi derhal sonlandırarak hizmetin görülmeyen kısmı için orantılı tutarda iade alma hakkına sahiptir.
7. VERGİ SORUMLULUĞU
7.1. Müşteri, işbu sözleşmenin kurulmasından, yürürlüğünden ve sonlanmasından kaynaklanacak Damga Vergisi ile diğer her türlü vergi, harç, resim ve sair mali yükümlülükten sorumludur.
8. CAYMA HAKKI
8.1. İşbu Mesafeli Hizmet Sözleşmesi uyarınca Müşteri, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1-ğ ve 15/1-h fıkrası gereği elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere ilişkin sözleşmelerde ve cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde hiçbir şekilde sözleşmeden cayamaz, cayma hakkını kullanamaz. Müşteri, cayma hakkını kullanabildiği diğer sözleşmelerde cayma hakkını, sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (ondört) gün içinde kullanabilir. Bu sürenin aşımıyla birlikte cayma hakkı kendiliğinden düşecektir. Müşteri, cayma hakkını Web Sitesi’nde ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) ait olduğu yazılı e-posta adresine e-posta adresi göndermek suretiyle veya ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) nın iş yeri adresine noter ihtarıyla gönderebilecektir. Cayma hakkının kullanıldığına dair ispat yükü Müşteridedir. Müşteri, cayma hakkının bulunmadığı sözleşmelerde cayma hakkı veya bu neviden bir beyanı ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) iletmesi halinde işbu beyanın hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bildiğini kabul ve beyan eder. Bu şekilde bir hakkın kullanılması halinde Müşteri, ödemiş olduğu hiçbir ödemeyi iade alamayacağını, kabul ve taahhüt eder.
8.2. Cayma hakkının kullanılabildiği sözleşmelerde cayma hakkının hukuka uygun şekilde kullanılmasıyla Müşteriyle akdedilen yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erecektir. Bu durumda Müşteri, herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemeyecektir.
9. TEMERRÜT
9.1. ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com)’in, işbu sözleşmeyle üzerine aldığı yükümlülükleri, gereği gibi veya hiç yerine getirmemesi durumunda Müşteri, ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) nın temerrüte düştüğünü ihtar edecektir. İhtarın tebliğ edildiği tarihten itibaren ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) 5(beş)gün içinde Müşteri’nin gecikmeden kaynaklı zararlarını karşılayarak yerine getirmediği halde ek mehil verilmesine gerek olmaksızın Müşteri, i) işbu sözleşmeyi ileriye dönük feshedebilir ii) zararlarını sözleşmeyi ihlal tarihinden itibaren işletilecek temerrüt faiziyle birlikte ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com)n’dan talep edebilir. Bu sözleşmede düzenlenen istisnalar ile Müşteri’nin diğer hükümler uyarınca fesih ve tazminat hakları saklıdır.
9.2. Müşteri, işbu sözleşmeyle üzerine aldığı yükümlülükleri gereği gibi veya hiç yerine getirmemesi halinde, ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com)Müşteri’ye temerrüte düştüğünü ihtar edecektir. İş bu ihtarın tebliğinden itibaren 5(beş)gün içinde ek bir mehil verilmesine mahal olmaksızın Müşteri edimini yerine getirmemesi durumunda, ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com)’nın alacağı tüm tazminat ve sair alacak ile ücrete temerrüt faizi işletilir. Temerrüt halinde ZYTN Dijital Danışmanlık Ajansı (www.zytndanismanlik.com) sözleşmeyi ileriye dönük tazminatsız feshetme hakkına sahiptir.
10. MÜCBİR SEBEP VE FESİH
10.1. Taraflarca Sözleşmenin imzalandığı tarihte öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında meydana gelen, önlenmesi mümkün olmayan ve Tarafların işbu sözleşme ile yükümlendikleri edimlerini yerine getirmelerine engel nitelikteki doğal afetler, yangın, savaş, abluka, lokavt, pandemi, elektrik nakil ağlarının ve hatlarının uzun süreli devre dışı kalması, iflas, salgın hastalık, ağır hastalık hali, sivil ayaklanma, genel grev gibi mücbir sebep halleri nedeniyle, işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyen taraf bu durumu derhal diğer tarafa bildirecektir. Sözleşme, mücbir sebep halinin meydana geldiği tarihten itibaren askıya alınacak, mücbir sebep hali ortadan kalkıncaya kadar askıda kalacaktır. Sözleşme, mücbir sebep halinin ortadan kalktığı tarihte yeniden yürürlüğe girecektir. Tarafların diğer niteliği uygun düşen yükümlülükleri devam eder.
10.2. İş bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırılık, esaslı aykırılık anlamına gelecektir. Esaslı aykırılık halinde taraflar, haklı sebeple sorumluluk üstlenmeden fesih hakkına sahiptir.
11. TEBLİGAT HÜKÜMLERİ
11.1. Taraflar, diğer tarafça kendilerine yapılacak her türlü bildirim ve tebligat için sözleşmede yazılı adreslerinin geçerli ve güncel adresleri olduğunu ve bu adrese yapılacak bildirim ve tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını, geçerli adreslerinin değişmesi halinde yeni adreslerini 15 gün içinde noter kanalı ile diğer tarafa bildireceklerini, aksi takdirde sözleşmede yazılı yahut usulünce son bildirilen adrese gönderilecek bildirim ve tebligatın usulünce tebliğ edilmiş sayılacağını, tebligata elverişli bir elektronik posta adresinin olması ve bu adresin diğer tarafça bilinmesi durumunda bildirimlerin bu adrese yapılmasının da geçerli tebligat hükmünde olacağını sonuçlarıyla kabul ve beyan ederler.
12. YETKİ SÖZLEŞMESİ
12.1. Taraflar arasında sözleşmeden kaynaklı ihtilaf vuku bulduğu takdirde, işbu ihtilafı karara bağlamak ve çözüme kavuşturmak için sadece ve münhasıran Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklara Türk Hukuku uygulanır.
13. DİĞER ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
13.1. Taraflardan herhangi birinin bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını kullanmaması, kullanılmayan haktan veya diğer haklardan feragat olarak yorumlanmayacaktır.
13.2. İşbu sözleşmenin belirli bir hükmünün veya bir kısmının geçersiz olması, diğer bölümlerinin de geçersiz olacağı veya tarafların işbu sözleşmede yer alan hak ve borçlarından feragat ettiği veya bu borçlarından kurtuldukları şeklinde yorumlanamaz. Taraflar, sözleşmenin kurulduğu tarihte karşılıklı özgür irade ile işbu sözleşmeyi kurmuşlardır.


Müşteri, hizmeti satın aldıktan sonra, satın aldığı paketin içerisinde yazan tüm “Şartlar ve Koşullar” maddelerini kabul etmiş sayılır.

ZEYTTİİN ELEKTRONİK OTOMOTİV İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Call Now Button